Пројектовање и управљање центрима за сакупљање, раздвајање и сортирање секундарних сировина, рециклажним двориштима и зеленим острвима

Центри за сакупљање, раздвајање и сортирање су важна прелазна тачка између корисника и рециклажне индустрије у којима се врши механички третман рециклабилних материјали у складу са прихваћеним токовима, фазама, категоријама и подгрупама.

Наши циљеви су:

  • Смањење укупних количина отпада
  • Повећање учешћа рециклабилних материјала
  • Смањење количина отпада за збрињавање
  • Очување природних ресурса
  • Елиминација опасних материја
  • Подизање свести и промовисање поновне употребе и рециклаже