Сaкупљање, транспорт и збрињавање чврстог комуналног отпада и одржавање јавних површина

Green Team Services врши детаљну анализу и предмер свих услова у локалним заједницама, а у зависности од затеченог стања и постојећих перформанси, географских и социолошких услова и подваријанти. Након обимног и детаљног сагледавања свих параметара креирамо прилагођени индивидуални комплексни модел који највише одговара посматраном систему са одговарајућим решењима за сакупљање, сортирање, селекцију, рециклажу, одвожење и збрињавање чврстог комуналног отпада.

Наш приоритет је стварање одрживог, ефективног и ефикасног система управљања отпадом и услуга рециклаже који су прилагођени потребама наших клијената.

Сакупљање и превоз отпада се врши у складу са највишим стандардима заштите животне средине Европске Уније као и свим примењивим законима и подзаконским актима прописаним од стране Републике Србије као и свим стандардима праксе. Поседујемо значајан возни парк као и технички и технолошки усавршену и модерну опрему, што обезбеђује ефикасну, поуздану и одговорну услугу управљања за све врсте и типове отпада и секундарних сировина.

Сав отпад се превози до Трансфер Станице одакле се збирно одвози на збрињавање на званичне санитарне депоније, а истовремено се рециклабилни материјал одвози до центара за сакупљање, раздвајање и сортирање секундарних сировина.

Како бисмо пружили ове услуге, Green team Services поседује:

Најновија модерна транспортна средства за сакупљање чврстог комуналног отпада
Мини и микро сателит транспортна средства за сакупљање чврстог комуналног отпада
Контејнере запремине 5-10м3
Рол контејнере запремина 16-35м3 разних намена
Прес контејнере разних запремина
Посуде за сакупљање отпада 120лит/240лит
Посуде за сакупљање отпада 1100лит
Посуде за сакупљање рециклабилног отпада
Тимове за техничку подршку
Специјализовано особље